Algemene voorwaarden

Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een product bestelt op deze website. Door u toegang te verschaffen tot Satcentre.nl / Vonckenelektro of u in contact te treden met Satcentre ,of door één van de producten op deze website te bestellen, stemt u toe verbonden te zijn aan het naleven van onderstaande bepalingen en voorwaarden.

1. Algemeen 
Behoudens afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen Satcentre/Voncken elektro en de klant zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten tussen de klant en Satcentre en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. 
Deze voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk op de website www.satcentre.nl Een schriftelijk exemplaar van deze voorwaarden wordt toegestuurd op verzoek. 
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig is/zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. 
Satcentre heeft allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.satcentre.nl te wijzigen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst 
De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door Satcentre/Voncken elektro en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail. Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden. Satcentre behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door klanten waarmee een dispuut is, te weigeren. 
Alle aanbiedingen van Satcentre/Voncken elektro zijn vrijblijvend. Indien Satcentre/Voncken elektro de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding door de verstreken tijd.

3. Eigendomsvoorbehoud 
Zolang de koper de totale prijs van de goederen alsmede de eventuele verzending- en belastingskosten verbonden aan de bestelling niet betaald heeft, blijven deze eigendom van Satcentre/Voncken elektro

4. Prijzen en tarieven 
Alle prijzen zijn in Euro, inclusief BTW. 
Satcentre/Voncken elektro heeft het recht om prijzen te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt de klant via e-mail hiervan op de hoogte gesteld en heeft hij het recht zijn bestelling te annuleren. Satcentre kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in prijzen of voorwaarden.

5. Betaling 
De koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de factuur. 
Betaling kan uitgevoerd worden : 
– Het bedrag vooaf het geleverd wordt overschrijving op bankrekeningnummer 1548.42.974 van Satcentre/Voncken elektro. In dit geval worden alleen de verzendkosten gerekend. De verzend kosten zijn afhankelijk zijn van de groote, waarde en afleveradres. 
– of : Het versturen onder Rembours. In dit geval rekent u het verschuldigde bedrag aan Satcentre af bij de koerier of postbode. 
Niet betaalde facturen op de vervaldag, brengen van rechtswege een intrest mee van 12 % per jaar, zonder ingebrekestelling. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 20 % of in elk geval met € 123,73 honderddrieentwintigeurodrieenzeventig. Dit alles onverminderd de betaling van de gerechtskosten en het renteverlies.

6. Levering en leveringstermijnen 
Alle producten die bij Satcentre/Voncken elektro worden besteld, zullen geleverd worden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling. Wij leveren enkel in Nederland, Belgie,Duitsland, Engeland, Oostenrijk, Italie en Frankrijk. 
Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van Satcentre/Voncken elektro tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de klant. 
De leveringstermijn bedraagt maximaal 14 dagen. Bij het verstrijken van deze termijn zal de klant per e-mail worden ingelicht en heeft hij het recht zijn bestelling te annuleren. In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn. 
Satcentre/Voncken elektro neemt voldoende voorzorgen opdat de producten die op de website worden aangeboden voorradig zijn. Het is echter mogelijk dat een product niet langer beschikbaar is. In dit geval zal Satcentre de klant zo spoedig mogelijk informeren en heeft de klant de mogelijkheid zijn bestelling zonder kosten te annuleren. In geen geval kan Satcentre/Voncken elektro aansprakelijk gesteld worden voor de schade die zou voortvloeien uit het niet voorradig zijn van een product.

7. Teruggave, terugneming en terugbetaling 
Satcentre/Voncken elektro garandeert dat de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen (breuk, beschadiging, verkeerde maat), de klant de goederen binnen 5 werkdagen na ontvangst kan terugsturen om te ruilen. Hij kan ook zijn bestelling annuleren. Het eventueel reeds betaalde bedrag wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 werkdagen nadat Satcentre de terugname aanvaard heeft, teruggestort op de rekening van de klant.

8. Annulering 
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop of ondertekende overeenkomst, Dit kan de klant binnen 48 uur schriftelijk en aangetekend doen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Wanneer de klant buiten deze termijn de overeenkost wilt beeindigen brengt Satcentre/Voncken elektro 10% van het totaal bedrag in rekening.

Indien de klant van de aankoop afziet, stuurt hij de goederen binnen 5 werkdagen terug, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering. De klant staat zelf in voor de kosten van terugzending.

9. Klachten 
Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen wegens breuk, beschadiging of verkeerde levering, dient de klant Satcentre/Voncken elektro daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen. 
Indien Satcentre/Voncken elektro geen klacht van de klant ontvangt binnen bovenvermelde termijnen, wordt elke levering geacht overeen te stemmen met de bestelling.

10. Informatie 
Satcentre/Voncken elektro doet er alles aan om informatie op de website zo duidelijk mogelijk te omschrijven, Satcentre/Voncken elektro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortkomt uit het gebruik van de informatie op de website. 
Satcentre/Voncken elektro kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van andere websites die elektronisch met deze van Satcentre/Voncken elektro verbonden zijn (via hyperlink)

11. Kennisgeving 
Alle formele kennisgevingen zullen door de klant via e-mail aan Satcentre/Voncken elektro gericht worden via www.satcentre.nl. Satcentre/Voncken elektro zal de klant antwoorden op het e-mail- of postadres dat door de klant werd opgegeven tijdens de bestelprocedure.

12. Toepasselijk recht en geschillenregeling 
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht. Voor elk eventueel geschil zijn enkel de rechtsmachten bevoegd.

Call Now Button